W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych i działając zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zaktualizowaliśmy politykę prywatności naszej firmy oraz politykę plików cookies.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia sposób i cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ANIMA Badania – Produkcja – Usługi, 31 – 670 Kraków, ul. Dziekanowicka 8A, NIP: 676-00-75-432, REGON: 008072683, o wysokości kapitału zakładowego 50.000,-zł, opłaconego w całości, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000186928

adres korespondencyjny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ANIMA Badania – Produkcja – Usługi, 31 – 670 Kraków, ul. Dziekanowicka 8A, 31-670 Kraków, Polska

e-mail: privacy@anima.net.pl
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych, w związku z nabywaniem i sprzedażą produktów i usług, rozwijaniem kontaktów handlowych, współpracą z partnerami oraz w związku z innymi typowymi procesami biznesowymi w naszej firmie.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Państwa lub od osób trzecich w ramach kontaktów biznesowych:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko
 • nazwa i adres pracodawcy lub afiliowanej organizacji
 • adres miejsca pracy lub adres korespondencyjny
 • nazwa, adres i REGON jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy związanych ze wskazanymi powyżej celami przetwarzania danych.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie miało to znaczenie dla realizacji celów biznesowych i interesów naszej firmy.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Udostępniamy dane osobowe naszym partnerom biznesowym oraz podmiotom, które świadczą dla nas usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Możemy również udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Państwu praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 

Jakie posiadacie Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Państwu oraz Osobom Fizycznym następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania od Administratora sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem zwykłego pobytu Państwa lub Osoby Fizycznej w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi Państwa lub Osoby Fizycznej lub nie poinformował Państwa lub Osoby Fizycznej w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu Dane Osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Państwu i Osobom Fizycznym na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).

 

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności, będziecie mieć Państwo zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej.